Darowizna na cele kultu religijnego

BUDOWA KOŚCIOŁA ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY WROCŁAW- PARTYNICE


Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.


Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Limit dotyczy łącznej kwoty darowizn dokonanych na wskazany powyżej cel. Oznacza to, że w takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności zsumować wartość przekazanych darowizn, a następnie sprawdzić, czy nie przekraczają 6% uzyskanego dochodu.


Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii:


Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Ojca Pio z Pietrelciny

ul. Ołtaszyńska 114, 53-034 Wrocław

Nr rachunku: 66 1600 1156 1841 9363 5000 0001


Wpłaty najlepiej  dokonywać przelewem na konto parafii, z adnotacją „darowizna na cele kultu religijnego”. Dokument przelewu jest dowodem dokonania darowizny.


Należy pamiętać, że przy najbliższym rozliczeniu, gdy rozliczamy dany rok kalendarzowy, odpisać możemy jedynie darowizny uczynione w tymże roku! Zachęcam wszystkich parafian do włączenia się w dzieło BUDOWY naszej Świątyni. Darowiznę na kościół można odliczyć od podatku dochodowego. W rozliczeniu podatku dochodowego (PIT) podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach limitu 6% dochodu.